خبر در اسلام

#خبردراسلام

🍀اسلام درباره چگونگی سخن ونقل خبر تاکید فراوانی کرده، ازجمله:
🗣قرآن از کسانی که هرخبری رامیشنوند ونسنجیده آن را نشرمیدهند، بشدت انتقاد کرده ومیفرماید:خبر رابه اهل استنباط عرضه کنیدواگر حقانیت آن ثابت شد،آنگاه آن را پخش کنید.(نساء،83)
✍قرآن برای کسانی که باپخش اخبار دروغ،درجامعه دغدغه ایجاد میکنند،کیفری سخت معین فرموده است.(احزاب؛60)
⭐پیامبر درسال آخرعمر شریف خود درسفرحج فرمودند:کسانی که خبرهای دروغی ازمن نقل میکنندزیادندو درآینده زیادترخواهندشد،هرکس آگاهانه بمن نسبت دروغ دهد،جایگاهش دوزخ است،وهرچه از من شنیدید به قرآن وسنت من عرضه کنید، اگرموافق آن دو بود بپذیرید وگرنه رد کنید.
☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄
📚دقایقی باقرآن/ص209و210
💥(مخصوصا امروزه باوجود فضای مجازی این دقتها باید بیشتر بشه ومراقب باشیم هرپستی را منتشر نکنیم)💥

اشتراک گذاری این مطلب!

لاله های بی نشان

:
🌷لاله های بی نشان🌷
از آن بالا نگاهی به شهر انداختم؛ مثل همیشه زیبا وآرام. چراغهای شهر مثل هلالی دورتادور تپه را گرفته بودند وگنبد زیبای امامزاده درمیان آنها خودنمایی میکرد.
تپه ای میان زمینهای کشاورزی ونخلستان، که دورتادورش را نخلها زینت داده بودند.
همیشه اینجا را دوست داشتم،مخصوصا شبها که زیباییش دوچندان میشد. اما راحت نمیشدرفت؛ یعنی امنیت و آرامش را بعضی جوانها -که نمیدانم خودشان وزندگی راچطور معنا کرده بودند- سلب میکردند.
ولی حالا مدتیست دو لاله بی نشان زینت بخش تپه شده وچون نگینی بر انگشتر میدرخشند.
آرامش، معنویت ومعنای زندگی حقیقی، حس خوبیست که به آدم منتقل میکنند.
هربار که اینجا می آیم وزیارت نامه میخوانم به خودم یادآوری میکنم که زندگیم مدیون خون هزاران شهید است؛ که زندگی چیزی فراتر از دید مادی ماست.
آمدن به این تپه حالا شور وحال دیگری دارد: سرسبزی اطراف، گنبد زیبای امامزاده وساعتی خلوت کردن باشهدا…
اینبار هم زیارتنامه خواندیم وکمی دور هم نشستیم. قبل از اینکه سوار ماشینها شویم وسرازیر شویم نفس عمیقی کشیدم واز آن بالا نگاهی به شهر انداختم…

اشتراک گذاری این مطلب!

حسن_خلق

#حُسن_خُلق شامل: خوش رویی، خوش گویی و خوش رفتاری است. امام صادق(علیه السلام) این سه را محدوده حسن خلق دانسته اند.
💫کاش ماهم نه فقط در ظاهر بلکه درباطن همینگونه باشیم.
💎🌟💎🌟
🌟💎
از عصبانیتهای بیجا، حرفهای نابجا، کارهای ناشایست، وحتی صورت اخمو و ترشرویی بپرهیزیم.
وقتی #تقوا ی الهی داشته باشیم وهمه چیز را با دید حق واز منظر عقل بسنجیم و از هوا ونفس پیروی نکنیم امید است مزیّن به اخلاق الهی شویم. تخلقوا باخلاق الله
💭بیاییم همه را دوست داشته باشیم. اما در مقابل ظلم وظالمی که امیدی به هدایتش نیست؛ آنجا بایستیم.
کاش کمی مهربانتر باشیم…
@masire_eshgh

اشتراک گذاری این مطلب!

حدیث

🌷رسول خدا(صلی الله علیه وآله):
در ترازوی عمل آدمی در روز قیامت، چیزی برتر از#حُسن_خُلق نهاده نمیشود وچیزی سنگینتر از آن نیست.
📚مفاتیح الحیات؛ص336
@masire_eshgh

اشتراک گذاری این مطلب!

حسن خلق

:

#حُسن_خُلق :
🔅حسن خلق محبوبترین وارزشمندترین عمل نزدخدا پس از واجبات الهی است.
🔅براساس روایات خوش خویی نه تنها سبب #نشاط زندگی فردی واجتماعی وآبادانی وفزونی روزی و#محبوبیت است، بلکه موجب نجات انسان و#آمرزش_گناهان وزمینه ساز قرب به پیامبر وبهره گیری از #شفاعت ایشان درقیامت است.
🔅حسن خلق از #رحمت الهی ریشه میگیرد واز فضایل نفسانی است؛ وبا لبخند وخوش رویی ظاهری که برای جلب منافع مادی است تفاوت دارد.
📚مفاتیح الحیات؛ص335
@masire_eshgh

اشتراک گذاری این مطلب!

توکل

توکل یعنی تکیه واعتماد بر خدا؛بطوری که قلب با یاد او آرام گیرد وبر اسباب وعلل طبیعی تکیه نکند.واین منافاتی با تحصیل اسباب ندارد وبی اعتنایی به آنها خلاف سنت وشریعت است.بلکه انسان باید از طریق اسبابی که خداوند در اختیارش قرار داده مثل: زراعت، صنعت، تجارت و… درپی روزی حلال باشد.واگر به خدا توکل داشته باشد او به بهترین نحو خواسته ها را محقق میکند.

توکل یعنی اعتقاد وباور داشته باشیم غیرخدا موثری نیست وهمه امور بندگان را اوخود برعهده میگیرد وبه تمامش توجه دارد"توحید افعالی” وقلب از اوهام جدا وبه حقیقت پیوسته وبه ضعیف دل نبدد واز آنچه مخوف نیست نهراسد.

دراین صورت حالت آرامش وطمانینه ای حاصل میشودوامور را به او وامیگذارد ویقین دارد هرچه با او کرد به صلاحش هست.ولی کسی که یقین ندارد وبا ترس وگمان قدم بر میدارد واز هوای نفس پیروی میکند هرگز به آرامش نخواهد رسید…

اشتراک گذاری این مطلب!

کمی تامل...

🔅🔰🔅🔰🔅🔰🔅🔰
مردی در حالی که به قصرها و خانه های زیبا مینگریست به دوستش گفت:
وقتی این همه اموال رو تقسیم میکردن ما کجا بودیم.

دوست او دستش رو گرفت و به بیمارستان برد و گفت: وقتی این بیماریها رو تقسیم میکردن ما کجا بودیم.

خدایا واسه داده ها و نداده هات شکر…

🔰🔅🔰🔅🔰🔅🔰🔅

اشتراک گذاری این مطلب!
1 3 4